การบริการ> นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์นิวแมติกส์ ที่มุ่งเน้นผลิตสินค้า และการบริการอย่างมีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็ได้ตระหนักถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้นำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจขององค์กร ให้เป็นที่รับทราบ และถือปฏิบัติของพนักงานทุกคน ตลอดจนเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะภายใต้เจตจำนงดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ รวมถึงข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม และป้องกันปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม และลดการเกิดของเสีย ที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์และบริการตลอดวงจรชีวิต
3. ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ จากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ โดยการวางแผน และเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. ปรับปรุงการบริหารจัดการ และทบทวนแผนการดำเนินการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
   
 
 
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด : 134/6 หมู่ 5, ถ. ติวานนท์. ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2019-5656 โทรสาร. 0-2501-2937
 ผู้เข้าชม :