การบริการ> นโยบายคุณภาพ
นโยบายคุณภาพ
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยภูมิปัญญาของพนักงานทุกคนร่วมกัน ด้วยคติพจน์ที่ว่า ลูกค้าและคุณภาพต้องเป็นลำดับแรก อันเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาของโลก
1. ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นลำดับแรก
 

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงตามความคาดหวังของลูกค้า

2. การควบคุมตั้งแต่แรกเริ่ม
  บ่งชี้ปัญหาในระยะเริ่มแรก ดำเนินการซ้ำๆ ด้วยการวิเคราะห์ “Why Analysis” เพื่อทวนสอบถึงสาเหตุของปัญหา และปรับปรุงแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดทำระบบประกันคุณภาพ
3. การมีส่วนร่วม
 

ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเอง และดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพโดยให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ

4. การริเริ่มแผนงาน
  พนักงานแต่ละคนมีความมุ่งมั่นในการจัดลำดับความสำคัญของคุณภาพ และยึดหลักปฏิบัติตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ
5. พัฒนาบุคลากร (Human Resources Development)
  ระดับผู้จัดการจะต้องวางแผนการพัฒนาบุคลากรในความรับผิดชอบ เพื่อติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงตามช่วงเวลา และรายงานต่อฝ่ายบริหารเป็นรายไตรมาส เพื่อให้บรรลุนโยบายคุณภาพดังกล่าว บริษัท เอส. เอ็ม. ซี. ได้กำหนด รักษา และปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานบริษัท เอส. เอ็ม. ซี. ที่เกี่ยวข้องทุกคนทั่วโลกได้ปฏิบัติ
   
 
 
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด : 134/6 หมู่ 5, ถ. ติวานนท์. ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2019-5656 โทรสาร. 0-2501-2937
 ผู้เข้าชม :