การบริการ> นโยบายคุณภาพ

ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันโดยถือคติที่ว่า ลูกค้าและคุณภาพต้องมาก่อน โดยนำเอาความรู้ความสามารถของพนักงาน
เอส. เอ็ม. ซี. ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าว

1. ให้ความสำคัญลูกค้าเป็นลำดับแรก
  มุ่งเน้นที่ความต้องการของลูกค้าและการบริการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
2. การริเริ่มแผนงาน
  พนักงานแต่ละคนจะให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพเป็นลำดับแรก และมั่นใจว่าการปรับปรุงคุณภาพของแต่ละแผนก
  ได้ดำเนินการตามหลักการ PDCA
3. การควบคุมตั้งแต่แรกเริ่ม
  มีการควบคุมตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการด้วยการจัดตั้งระบบรับรองคุณภาพ พยายามทำความเข้าใจปัญหาต่างๆ
  อย่างลึกซึ้งตั้งแต่เริ่มต้น และปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว
4. ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
  พนักงานทุกคนจะต้องตระหนักและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของระบบคุณภาพ พนักงานทุกคนควรตระหนักถึง ความรับผิดชอบของตน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ว่าเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละหน่วยงานจ ะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นโยบายคุณภาพดังกล่าวบรรลุตามเป้าประสงค์ จึงมีการกำหนดระบบการจัดการด้านคุณภาพเพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงนโยบายคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง โดยการรักษาไว้และมีการส่งเสริมระบบอย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาบุคลากร
  พนักงานในระดับผู้จัดการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในแผนกรับผิดชอบ มีการตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงเป็นระยะ พร้อมรายงานฝ่ายบริหารทุกไตรมาส
   
 
 
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด : 134/6 หมู่ 5, ถ. ติวานนท์. ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2019-5656 โทรสาร. 0-2501-2937
 ผู้เข้าชม :