• One
  • Two
  • Three
       ข่าวสารประชาสัมพันธ์
17 พฤษภาคม 2556
งานประชุมตัวแทนจำหน่ายครั้งที่ 1 (1st Yearly Distributors) บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบประกาศนียบัตรแก่
อ่านต่อ...
ตารางการอบรมประจำเดือนมิถุนายน 2556
วันที่     หลักสูตรอบรม
13 มิ.ย. 56   SMCT P1 - พื้นฐานนิวแมติกส์
  (ห้องอบรม ชั้น 2 สำนักงานบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)
20 มิ.ย. 56   SMCT EP1 - นิวแมติกส์ไฟฟ้า
 (ห้องอบรม ชั้น 2 สำนักงานบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)
 
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด : 134/6 หมู่ 5, ถ. ติวานนท์. ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2019-5656 โทรสาร. 0-2019-5651
 ผู้เข้าชม :